Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ANTICIPATE PARŢIALĂ

 1. Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (Anexa nr. 6 la norme) ;
 2. carnetul de muncă - (original şi copie);
 3. carnetul de muncă pentru membrii CAP - (original şi copie);
 4. carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - (original şi copie);
 5. actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie - (original şi copie);
 6. livretul militar - (original şi copie);
 7. diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 8. dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 9. adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)( Anexa nr. 15 la norme );
 10. adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original ( Anexa nr. 12 la norme , Anexa nr. 13 la norme, Anexa nr. 14 la norme );
 11. procura specială, pentru mandatar - ( (original şi copie);
 12. acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parțială pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original) cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 14. alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghişeul 1, la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2187679 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN