Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate:

 1. Dosar de carton cu șină;
 2. cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 7 la norme);
 3. carnetul de muncă (original şi copie);
 4. carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 5. carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 6. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 7. actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 8. livretul militar (original şi copie);
 9. diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 10. dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 11. adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 12. adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original ( anexa nr. 12 , anexa nr. 13 , anexa nr. 14 la norme ), dacă este cazul;
 13. procura specială pentru mandatar (original și copie);
 14. acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap);
 16. decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
 17. adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
 18. copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

       Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghișeul 1 sau Ghișeul 2 la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2020-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2020 este de 1442 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
INFORMAȚII UTILE
___________________________________________________________________________

1557451 vizitari
© 2019-2020 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciu Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela CIORTAN