Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate:

 1. cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 7 la norme) ;
 2. carnetul de muncă - (original);
 3. carnetul de muncă pentru membrii CAP - (original );
 4. carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - (original);
 5. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 6. actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie - (original);
 7. livretul militar - (original);
 8. diploma de absolvire a învăţământului universitar - (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 9. dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 10. adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă Anexa nr. 15 la norme - ( original) ;
 11. adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original ( Anexa nr. 12 la norme, Anexa nr. 13 la norme, Anexa nr. 14 la norme ), dacă este cazul;
 12. procura specială pentru mandatar - (original şi copie);
 13. acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap);
 15. decizia medicală asupra capacităţii de muncă - (original);
 16. adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat - (original);
 17. copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

       Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghișeul 1 sau Ghișeul 2 la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2208538 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN