ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ANTICIPATE

 1. Dosar de carton cu șină;
 2. Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată - (Anexa nr. 6 la norme);
 3. Carnetul de muncă - (original şi copie);
 4. Carnetul de muncă pentru membrii CAP - (original şi copie);
 5. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - (original şi copie);
 6. alte Acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 7. Actele de stare civilă Actele de stare civilă ale solicitantului ( Buletin/ Carte Identitate, Certificat de Naştere şi/ sau Certificat de căsătorie )- (original şi copie);
 8. Livret militar (original şi copie);
 9. Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 10. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 11. Adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original ( Anexa nr. 15 la norme );
 12. Adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original ( Anexa nr. 12 la norme , Anexa nr. 13 la norme , Anexa nr. 14 la norme );
 13. procura specială pentru mandatar - (original şi copie);
 14. Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 16. alte Acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghişeul 1, la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2022 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2022 este de 1586 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

FORMULARE INTERES PUBLIC
INFORMAȚII UTILE
___________________________________________________________________________

1858425 vizitari
© 2019-2021 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciu Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela CIORTAN