Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

LISTA FORMULARELOR

FORMULARE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

(pdf) Adeverință angajator Legea 76, 2022
(pdf) Adeverință angajator art 46 Legea 360, 2023 și Declarația pe proprie răspundere
(pdf) / (doc) Cerere pentru înscrierea la pensie pentru anticipat
(pdf) / (doc) Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
(pdf) Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
(pdf) / (doc) Cerere privind drepturile de acordare persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate
(pdf) / (doc) Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
(pdf) Declaraţie-Model pentru pensia de urmaş acordată elevilor şi/ sau studenţilor SEPTEMBRIE 2023
(pdf) / (doc) Adeverința eliberată de angajator pentru încadrarea in grupele I și/ sau II de muncă

FORMULARE UTILE BENEFICIARI PENSIE

(pdf) / (doc) Cerere-tip pentru recalculare pensie
(pdf) / (doc) Cerere pentru restituirea sumelor prevăzute la art.l alin. 92) din Legea nr.125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii.
(pdf) / (doc) Cerere eliberare buletin de calcul si alte documente ce au stat la baza emiterii deciziei de pensie
(pdf)/ (doc) Cerere-tip pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
(pdf) / (doc) Cerere-tip pentru plata pensiei neincasate
(pdf) / (doc) Cerere-tip pentru schimbare domiciliu

FORMULARE NECESARE EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

(pdf)/ (doc) CERERE-TIP PRIVIND ELIBERARE ADEVERINTA STAGIU DE COTIZARE PENTRU ASIGURAŢII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII
(pdf) / (doc) Contract de asigurare socială, L 263/2010
(pdf) / (doc) Act adițional la Contractul de asigurare socială, L 263/2010
(pdf)/ (doc) Cerere eliberare notificări a calităţii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din ROMÂNIA
Anexa1 (pdf)/ Anexa1 (doc) Contract de asigurare socială, O.U.G. 163/2020
Anexa2 (pdf)/ Anexa2 (doc) Act adițional la Contract de asigurare socială, O.U.G. 163/2020
Anexa3 (pdf) / Anexa3 (doc) Declarație

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE AJUTOR DECES, AJUTOR LUNAR

(pdf) / (doc) Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces asigurati/ membru de familie
(pdf) / (doc) Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces pensionari/ membru de familie
(pdf)/ (doc) Cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar
(pdf) / (doc) Declaraţie-tip pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului lunar

FORMULARE NECESARE PENTRU EXPERTIZA MEDICALA

(pdf)/ (doc) Cerere pentru expertizarea capacității de muncă
(pdf) / (doc) Cerere privind drepturile de acordare a persoanelor pensionare incadrate in gradul I de invaliditate
(pdf) / (doc) Cerere privind drepturile de acordare persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE BILETE TRATAMENT

(pdf) / (doc) Cerere de acordare a biletului de tratament

FORMULARE PENTRU INDEMNIZAȚII PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE

(pdf) (doc) Cerere stabilire calitate titular/ urmas- copil(OUG nr. 105/1999 completată prin Legea 154/2021)
(pdf) (doc) Declarație propria răspundere - calitatea titular
(pdf) (doc) Declarație propria răspundere - calitatea urmaș-copil
(pdf) (doc) Declarație propria răspundere- calitatea urmas-soț supraviețuitor
(pdf) (doc) Cerere și declarație Legea 189/2000
(pdf) (doc) Cerere și declarație Legea 309/2002
(pdf) (doc) Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevăzute de ORDONANȚA nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990
(pdf) (doc) Cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi
(pdf) (doc) Cerere pentru acordarea indemnizatiei de vaduva de veteran de razboi

CERERI PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI REPARATORII CUVENITE IN BAZA LEGII 341/2004

(pdf) Luptătorilor răniți și/sau luptătorilor retinuți
(pdf) Luptătorilor remarcați prin fapte deosebite
(pdf) Soțului supraviețuitor al eroului martir
(pdf) Urmașilor de erou martir copii elevi studenți
(pdf) Urmașilor de erou martir părinte
(pdf) Urmașilor care nu realizează venituri din motive neimputabile

FORMULARE NECESARE ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

(doc) (pdf) Cerere privind solicitarea drepturilor (Anexa nr. 1)
(doc) / (pdf) Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii (Anexa nr. 2)
(doc) / (pdf) Adeverinţa privind câstigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3)
Acte însoțitoare:
  1. Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare „0" de recuperat (concedii iniţiale suportate doar de către angajator)
  2. Copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04 şi 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, dupa caz conform cu originalul
  3. Copie după Declaraţia D112, Anexa 1.1, Anexa 1.2, recipisa de validare a declaraţiei D112 (toate aceste documente cu înscrisul „conform cu originalul") aferente lunii pentru care se plătesc veniturile/ indemnizaţiile
  4. Delegaţie / imputernicire salariat pentru depunere documente
  5. Copie C.I. a salariatului/ împuternicitului
  6. Extras de cont in care se poate efectua plata indemnizaţiei
(doc) / (pdf) ANEXA 8 - CERERE pentru acordarea de dispozitive medicale
(doc) / (pdf) ANEXA 10 - CERERE de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională
(doc) / (pdf) ANEXA 15 - CERERE de rambursare a cheltuilelor
(doc) / (pdf) ANEXA 39D- Prescripţie Medicală - recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor, dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale
(doc) / (pdf) CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii
(doc) / (pdf) CERERE pentru eliberarea documentului portabil DA1
(doc) / (pdf) CERERE pentru acordarea de prestaţii în natură în baza documentului portabil DA1/formularului E123
(doc) / (pdf) DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru determinarea legislaţiei aplicabile în caz de pluriactivitate

FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS

(pdf) / (doc) Formular înscriere concurs
(pdf) / (doc) Formular Adeverinta model
-->

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213530 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN