MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECȚIEI SOCIALE

Ministrul Muncii şi Protecției Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile:
 1. muncii;
 2. familiei;
 3. egalităţii de şanse;
 4. protecţiei sociale.
În vederea realizării rolului său, Ministrul Muncii şi Protecției Sociale îndeplineşte următoarele funcţii:
 1. elaborarea strategiilor şi proiectelor de acte normative, prin care se asigură punerea în aplicare a Programului de Guvernare în domeniul muncii, familiei, egalităţii de şanse şi protecţiei sociale;
 2. elaborarea programelor în domeniul muncii, protecţiei şi securităţii sociale;
 3. reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;
 4. armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;
 5. Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi şef de misiune pentru Fondul Social European;
 6. Agenţie de implementare şi Autoritate de implementare pentru asistenţă financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;
 7. Administrare a bunurilor şi gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate;
 8. Reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
 9. Autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfaşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, respectiv conducătorului executiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
În exercitarea funcţiilor mentionate, Ministrul Muncii şi Protecției Sociale îndeplineşte multiple atribuţii, dintre care, amintim:
 1. identifică şi elaborează politici publice în domeniul social, în colaborare cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale si locale;
 2. evaluează efectele sociale ale politicilor publice aflate in derulare;
 3. elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;
 4. fundamentează, pe baza unor indicatori specifici, măsuri de protecţie socială;
 5. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul sau de activitate.
În domeniul politicilor sociale:
 1. identifică şi elaborează politici publice în domeniul social, în colaborare cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale;
 2. evaluează efectele sociale ale politicilor publice aflate in derulare;
 3. elaborează rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;
 4. fundamentează, pe baza unor indicatori specifici, măsuri de protecţie socială;
 5. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate.
În domeniul asigurărilor sociale şi legilor speciale:
 1. elaborează politici şi programe, în colaborare cu alte ministere şi organe ale administratiei publice centrale, în domeniul pensiilor şi al altor drepturi de asigurări sociale;
 2. exercită controlul asupra implementării politicilor şi programelor de către Casa Naţională de Pensii Publice;
 3. elaborează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurari sociale si a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii Publice;
 4. desfaşoară activităţi privind notificarea şi raportarea către Consiliul Concurenţei a ajutoarelor de stat legiferate şi acordate de Ministrul Muncii şi JustiţeiSociale;
 5. elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat.
__________________________________________________________________
Adresa: Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1
Telefon: +4021-313.62.67
Fax: +4021-315.85.56
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Web-site: http://www.mmuncii.ro
__________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2187662 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN