CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) institutie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administreaza şi gestioneaza sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale, precum şi sistemul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Casa Naţională de Pensii Publice are în subordine Casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti (case teritoriale de pensii) care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridică.
Potrivit legii, Casa Naţională de Pensii Publice poate înfiinţa case locale de pensii, fără personalitate juridica, care functionează sub conducerea şi controlul caselor teritoriale de pensii.
În subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice funcţionează Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, care este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie stiinţifică.
Casa Naţională de Pensii Publice este acţionar unic al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, "T.B.R.C.M." S.A.
Casa Naţională de Pensii Publice. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora.
Casa Naţională de Pensii Publice verifică aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă.
Principalele atribuţii ale Casei Naţionale de Pensii Publice sunt:
I. În domeniul organizatoric:
 1. elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPP, stabileşte structura organizatorică a caselor teritoriale de pensii şi emite regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a acestora;
 2. propune Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul său de competenţă;
 3. propune Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Sănătaţii criteriile şi normele pe baza cărora se face �ncadrarea �n gradele I, II şi III de invaliditate a asiguraţilor;
 4. stabileşte procedurile de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili;
 5. stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum şi tarife şi comisioane pentru operaţiuni efectuate de către structurile sale teritoriale pentru terţi;
 6. organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitaţii de Şanse, conform legii;
 7. organizează activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
 8. organizează, administreaza si asigura securitatea sistemului informatic al CNPP, precum şi al structurilor sale teritoriale;
 9. organizează activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 10. organizează şi administrează sistemul de trimitere la tratament balnear, precum si programele recuperatorii;
 11. organizează modul de atribuire a codului personal de asigurari sociale, precum şi gestiunea acestuia;
 12. organizează activitatea de furnizare a informaţiilor necesare în vederea elaborării de studii şi analize in domeniul sau de activitate;
 13. administrează si gestioneaza patrimoniul propriu;
 14. organizează selecţia, pregatirea şi perfecţionarea profesională a personalului din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
 15. organizează cursuri de perfectionare pentru personalul cu atributii în domeniul prevenirii, securităţii si sanatatii in munca;
 16. organizează şi asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor persoanelor juridice şi fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
 17. aplică prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care România este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
 18. organizează cooperarea cu instituţii similare din alte ţari, in vederea coordonării prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu de competenta, pentru lucratorii migranti;
 19. coordonează, indruma si controlează activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in general si, in mod deosebit, activitatea preventiva desfasurata de personalul propriu sau de asociatiile profesionale de asigurare;
 20. emite, respinge sau retrage autorizatia de functionare pentru asociatiile profesionale de asigurare, in conditiile legii;
 21. constată cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
 22. organizează si pastreaza evidenta accidentelor de munca şi a bolilor profesionale;
 23. aplică sancţiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu îşi duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPP.
 24. organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat.
II. În domeniul financiar:
 1. propune Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurări sociale de stat şi face public salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator, prognozat potrivit legii;
 2. repartizează, în profil teritorial si pe trimestre, bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat potrivit legii;
 3. constituie fondul de rezerva si asigura utilizarea acestuia, conform legii;
 4. analizează realizarea veniturilor bugetului de asigurari sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobati prin lege;
 5. colectează şi virează contributiile de asigurari sociale pentru asiguraţii individuali şi alte venituri, potrivit legii;
 6. calculează, reţine şi virează contributia de asigurari sociale de sanatate şi impozitul asupra pensiilor, în condiţiile legii;
 7. ia masuri, în condiţiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
 8. calculeaza valoarea unui punct de pensie şi o actualizează în timpul executiei bugetare, potrivit legii;
 9. asigură plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finantează din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 10. asigură stabilirea şi plata unor drepturi finantate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este ordonator principal de credite, CNPP exercitând functia de ordonator secundar de credite;
 11. răspunde de administrarea patrimoniului propriu şi de utilizarea cu eficienţă a fondurilor provenite din imprumuturi externe;
 12. finanţează, la nivel naţional, studii de cercetare aplicativa, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociatiilor profesionale de asigurare, in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
 13. ţine evidenţa costurilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, la nivel national;
 14. elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Justiţiei Sociale criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
 15. controlează modul de acordare a stimulentelor pentru incurajarea aplicarii masurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc la accidente de munca si boli profesionale;
 16. deconteaza, în condiţiile prevazute de lege, prestatiile efectuate de asociatiile profesionale de asigurare;
 17. determina si revizuieste tarifele si clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, in functie de riscul de accidentare si imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv;
 18. efectueaza încadrarea in clasele de risc si comunica anual persoanelor juridice şi fizice asigurate clasa de risc şi cota de contribuţie datorata, corespunzator activitatilor desfasurate in fiecare unitate;
 19. recupereaza sumele datorate de angajator pentru asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale, în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului acestuia;
 20. achită, in condiţiile legii, contravaloarea serviciilor medicale, a biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului, precum si a tratamentului medical pentru perioada de recuperare, inclusiv cazarea si masa in unitatile medicale pentru persoanele care au suferit un accident de munca sau imbolnavire profesionala;
 21. acordă, in condiţiile legii, compensaţii pentru atingerea integrităţii celor care au suferit accidente de munca sau imbolnaviri profesionale, despagubiri in caz de deces si rambursari de cheltuieli;
 22. preia in sarcina sa cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de reabilitare si reconversie profesionala, prevazute de lege.
 23. virează contributiile pentru fondurile de pensii administrate privat;
 24. asigură exportul in strainatate al prestatiilor stabilite, potrivit reglementărilor legale în domeniu.
III. În domeniul îndrumării şi reprezentării :
 1. îndrumă, coordonează şi verifică modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii;
 2. îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
 3. îndrumă şi controlează modul de stabilire si achitare a prestatiilor de asigurari sociale prevazute de lege, finantate din bugetul de asigurari sociale si a altor drepturi prevazute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
 4. îndrumă şi controlează activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 5. îndrumă şi controlează structurile teritoriale in ceea ce priveste activitatea de colectare a contributiilor de asigurari sociale datorate de asiguratii individuali, potrivit legii, precum si a celei de executare silita;
 6. asigură reprezentarea în fata instantelor judecatoresti;
 7. îndrumă reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din strainatate.
 8. realizează activitatile ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, in domeniul specific de activitate.
IV. În domeniul evidenţei, certificării şi raportării:
 1. asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
 2. asigură evidenţă la nivel naţional a persoanelor care, potrivit legii, au aderat la fondurile de pensii administrate privat;
 3. asigură evidenţă drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului personal de asigurari sociale;
 4. certifică fiecărui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual şi punctajul cumulat pentru perioada de cotizare în mod gratuit, o data pe an, prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
 5. gestionează baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si baza de date privind persoanele care, potrivit legii, au aderat la fondurile de pensii administrate privat si asigura caracterul confidential al acestora;
 6. certifică, in situatia lucratorilor migranti, legislaţia naţională aplicabila conform regulamentelor comunitare in vigoare si conventiilor internationale de asigurari sociale la care România este parte;
 7. prezintă Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale execuţia bugetului si rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
 8. face public, semestrial, raportul privind activitatea proprie;
 9. asigură introducerea, dezvoltarea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenta;
 10. răspunde sesizarilor adresate direct sau transmise de catre Administratia Prezidentiala, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum si de alte institutii, persoane fizice şi juridice;
 11. asigură informarea si consultarea asiguratilor, precum si a pensionarilor asupra problemelor care vizeaza interesele acestora;
 12. asigură, potrivit legii, schimbul de informaţii cu institutia de colectare a contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, fondurile de pensii, precum si cu administratorii acestora;
 13. în cazul unor neconcordanţe ale datelor cuprinse în fişele de declarare a bolilor profesionale - BP2, solicita factorilor responsabili clarificarea acestora si modificarea in consecinta a înregistrărilor.
V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale:
 1. coordonează activitatea de prevenire desfaşurată la nivelul caselor teritoriale de pensii şi stabileşte prioritatile de prevenire pentru activitatea sa;
 2. realizează obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii;
 3. stabileşte programele de prevenire, acordă consultanţă, asistenţă tehnică şi medicală de medicina muncii cu privire la organizarea, masurile si mijloacele de prevenire;
 4. acordă consiliere in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in functie de situatiile specifice domeniului de activitate, in scopul imbunatatirii activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in mod direct sau in baza unor contracte incheiate in conditiile legii;
 5. efectuează analize si evaluari de riscuri pentru probleme de interes national, elaboreaza studii, analize si asigura documentatia privind riscurile si conditiile de munca, in vederea fundamentarii unor masuri de prevenire;
 6. verifica modalitatea de completare a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM si, in caz de neconcordante, solicita factorilor responsabili modificarea acestora;
 7. urmăreşte modul de întocmire a instructiunilor proprii de securitatea muncii si consiliaza angajatorii pentru realizarea acestora;
 8. recomandă masuri de prevenire, urmareste aplicarea lor si eliminarea sau diminuarea riscurilor;
 9. elaborează forme si mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 10. în vederea stabilirii prioritatilor de prevenire, consulta dosarul de cercetare al bolilor profesionale şi accidentelor de muncă;
 11. propune ordonatorului de credite, in functie de identificarea unor priorităţi la nivel naţional, finanţarea de proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifica a masurilor de prevenire necesare;
 12. coordonează activitatea privind aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate sociala a lucratorilor migranti pentru domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale.
VI. În domeniul reabilitării medicale, recuperării capacitatii de muncă şi reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale:
 1. organizează la nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii si a asociatiilor profesionale, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru cei care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
 2. urmăreşte si verifica modul de acordare a concediilor medicale celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale;
 3. urmăreşte si verifica modul în care asiguratii respectă programele de recuperare a capacităţii de munca;
 4. stabileşte programe individuale de recuperare, in functie de natura şi prognosticul bolii;
 5. aprobă anual criteriile pe baza carora se acorda bilete de tratament balnear;
 6. suspendă dreptul la prestaţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, in cazul in care asiguratii nu respecta sau nu urmeaza programul individual de recuperare;
 7. asigură, în conditiile legii, prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, recuperarea capacitatii de munca si reconversie profesionala.
 8. îndrumă şi urmăreşte activitatea caselor teritoriale de pensii legată de derularea contractelor încheiate cu spitalele.
Ministrul Muncii, Familiei şi Justţiei Sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat şi deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducatorului executiv al CNPP.
Casa Naţională de Pensii Publice este condusă de Preşedinte şi de Consiliul de administraţie.
Conducerea executivă a Casei Naţionale de Pensii Publice se exercită de un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în funcţie în condiţiile legii.
__________________________________________________________________
Adresa: Bucureşti, str. Latină nr. 8, sector 2/td>
Telefon: +4021-250.24.33
Fax: +4021-250.94.96
E-mail: portal@cnpas.org
Web-site: http://www.cnpp.ro
__________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213563 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN