DECLARAŢIA NOMINALĂ/INDIVIDUALĂ DE ASIGURARE

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II din lege, precum şi asiguraţii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, alţii decât cei care depun declaraţie individuală de asigurare, denumite în continuare angajatori sau entităţi asimilate angajatorului, cât şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din lege, sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de asigurare.
În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor, indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice care depun aceste declaratii, sunt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.
Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor sunt prevăzute în Codul fiscal.
Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) din lege, precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii.
În situaţiile în care, pentru perioadele de după 31 martie 2001, derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.
Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute revine persoanei în cauză.
Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, sau după caz pe baza declaraţiei nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent.
Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor sunt prevăzute în Codul fiscal.
Declararea obligațiilor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale, se efectuează potrivit prevederilor:
  1. Legii 19/2001-legea pensiilor pentru perioada anterioară datei de 01.01.2011;
  2. Codului fiscal pentru perioadele de după 01.01.2011.
În situația în care se constată erori în cuprinsul declarațiilor nominale de asigurare indiferent de cauzele producerii acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, angajatorii sunt obligați să întocmească și să depună la organul fiscal competent /casa de pensii, declarația nominală de asigurare rectificativă astfel :
  1. Pentru perioadele anterioare anului 2011, se depune la casa județeană de pensii , declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat prin aplicația Angajator(versiunea 10.03) .
  2. Pentru perioadele de după 01.01.2011, rectificările se efectuează prin depunerea la organul fiscal a declarației rectificative/inițiale D112.
Informaţiile se pot obţine de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Serviciu Evidenţă Contribuabili, la etajul I, Ghişeul Nr. 5
Adresă e-mail: evidenta_contribuabili@cjparges.ro
Telefon: 0248/222394, INT.126
Poştă: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, Localitate PITEŞTI, str. I. C. BRĂTIANU, nr.38, jud. ARGEŞ

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2208534 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN