ASIGURAŢII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII

Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România;
Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte;
Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform Legii nr. 263/2010.

ASIGURAŢII OBLIGATORIU ÎN SISTEMUL PUBLIC, PRIN EFECTUL LEGII

Asiguraţii obligatoriu în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sunt cei care se regăsesc în Legea nr. 263/2010.
În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
  1. Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
  2. Funcţionarii publici;
  3. Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradatii voluntari, politiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 1. Persoanele care îşi desfăsoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei mestesugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;
 2. Persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
 3. Persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
  1. Administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
  2. Membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
  3. Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
  4. Persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
  5. Alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
 4. Cadrele militare trecute în rezervă, politiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;
 5. Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din:
  1. Drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu regularitate sau în mod ocazional;
  2. contracte/convenţii incheiate potrivit Codului civil.

ASIGURAŢII FACULTATIV, PRIN CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi: avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.
Informaţii referitoare la contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la capitolul II si III din Titlul IX^2 din Codul Fiscal care începând cu data de 01.07.2012 vor fi administrate de organele teritoriale ale A.N.A.F.
Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare socială, şi persoanele care, asigurate fiind doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.
Contractul de asigurare socială
 1. Contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.
 2. Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
 3. Contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
 4. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 5. Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeaşi cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, respectiv 25%
 6. Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială.
 7. Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.
 8. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
 9. Plata cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie.
 10. În cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii.
 11. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
 12. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.
 13. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.
 14. Astfel, pentru anul 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare social este de 3300 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 825 lei.

Informaţiile se pot obţine de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Serviciu Evidenţă Contribuabili, la etajul I
Adresă e-mail: evidenta_contribuabili@cjparges.ro
Telefon: 0248/222394, INT.126
Poştă: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, Localitate PITEŞTI, str. I. C. BRĂTIANU, nr.38, jud. ARGEŞ

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2208518 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN