REGULAMENT PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR IN CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ

Programul de funcţionare al Casei Județene de Pensii Argeș pentru personalul instituţiei este:

 1. Luni, Marţi, Miercuri Joi: Orele 8.00 - 16.30
 2. Vineri: Orele 8.00 - 14.00

Programul de funcționare al Casei Județene de Pensii Argeș pentru relații cu publicul este:

 1. LUNI-JOI Orele 8:00-14:00
 2. VINERI: Orele8:00-12:00

Programul de funcționare al CASIERIEI CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ este:

 1. LUNI-JOI Orele 8:00-13:00
 2. VINERI: Orele 8:00-11:00

PROGRAMUL RELAȚII CU PUBLICUL EXPERTIZĂ MEDICALĂ- Casa Județeană de Pensii Argeș este:

 1. LUNI-JOI 8:00-14:00
 2. VINERI: Orele 8:00-12:00

Acces persoane

Personalul instituţiei are acces:
 1. Pe baza legitimaţiei de serviciu sau a cârtii de identitate;
 2. In cazul in care personalul instituţiei nu poate prezenta legitimaţia de serviciu sau un act de identitate, se va permite accesul dupa ce se va solicita prezenta la postul de paza si control a setului ierarhic (sau a inlocuitorului şefului ierarhic), care va confirma identitatea persoanei, ca este angajat al instituţiei si are acces in instituţie.

  Accesul se va permite numai dupa inscrierea in "registrul de evidenta a accesului persoanelor", a datelor de identitate confirmate de şeful ierarhic, la rubrica "Observaţii" se va consemna numele şefului ierarhic care va semna pentru confirmare.

 3. In afara orelor de program , personalul instituţiei va avea acces in obiectiv pe baza legitimaţiei de serviciu sau pe baza actului de identitate, dupa verificarea datelor in tabelul nominal cu personalul CJP Argeş, aprobat de conducerea instituţiei si inscrierea datelor in "Registrul de evidenta a accesului persoanelor".
Personalul care nu are calitatea de salariat (pensionari, asiguraţi, angajatori, etc), are acces :
 1. In sălile de lucru cu publicul iar pentru audiente au acces in spaţiul destinat pentru aceasta activitate doar insotiti de catre personalul din structura unde urmează sa se prezinte. Este interzis accesul acestora in alte incaperi sau spatii (birouri, spatii tehnice, culoare, etc);
 2. Persoanele care se prezintă pentru audienta, li se aloca maxim 30 de minute si este interzisa staţionarea in cadrul locaţiei destinata pentru audienta, in afara timpului alocat cu aceasta destinaţie;
 3. Personalul din cadrul firmelor de mentenanta , intretinere, curăţenie etc. pe durata derulării contractelor de prestări servicii, pe baza actului de identitate;
 4. Colaboratorii sau invitaţii conducerii instituţiei, pe baza actului de identitate si a insotirii de catre personalul din structura unde urmează sa se prezinte;
 5. Reprezentanţii organelor de control aflaţi in exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a cârtii de identitate insotit de catre personalul din structura unde urmează sa se prezinte;
 6. Ziariştii, fotoreporterii sau operatorii de presa scrisa si audiovizuala acreditaţi, pe baza legitimaţiilor de ziarist si insotiti de o persoana de la biroul de relaţii cu publicul si comunicare atat la intrare cat si la ieşirea din clădire. Deplasările la locurile de destinaţie se face doar pe traseul stabilit. Este interzis accesul in alte incaperi sau spatii (birouri, spatii tehnice, culoare, • etc) care se afla in afara parcursului normal catre/de la locul de desfăşurare a evenimentelor.

Interdicţii privind accesul:

 1. Este interzis accesul persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice/explozice/inflamabile, mijloace de imobilizare pe baza de aerosoli sau orice alte materiale si instrumente ce pot pune in pericol viata, integritatea corporala si sănătatea personalului sau patrimonial instituţiei;
 2. Se interzice folosirea altor cai de intrare/iesire in/ din instituţie decât cele asigurate cu agenţi de paza si control acces , precum si accesul in spatiile unde nu se desfăşoară activităţi de lucru cu publicul, marcate cu inscripţia "ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE";
 3. Este interzis accesul persoanelor aflate in stare de ebrietate si a celor care au un comportament violent ce poate pune in pericol viata, integritatea corporala ori sănătatea celor din jur, precum si integritatea bunurilor;
 4. Este interzis accesul persoanelor in ţinuta indecenta, precum si a celor care au asupra lor materiale obscene sau propagandistice;
 5. In vederea asigurării securităţii instituţiei, daca sunt indicii ca anumite persoane nu respecta aceste reguli, personalul de paza si ordine este in drept sa nu permită accesul in obiectiv a acestora;
 6. Pentru cazuri deosebite, vor fi informaţi conducătorii compartimentelor la care se solicita accesul, aceştia fiind in drept sa dispună masurile pe care le considera necesare;
 7. Se interzice lăsarea nesupravegheata (abandonarea) bagajelor de orice natura atat in incinta cat si in curtea interioara a CJP Argeş .

Paza bunurilor si valorilor din incinta CJP Argeş

 1. Paza bunurilor si valorilor din incinta si clădirea CJP Argeş se asigura de către salariaţii CJP Argeş prin incuierea si asigurarea incaperilor, in colaborare cu agentul de paza desemnat de către prestatorul SC Energia Security Serv SA , inclusive cu ajutorul sistemelor de supraveghere video si antiefractie, din cadrul sistemului tehnic integrat de securitate al CJP Argeş , in condiţiile prevăzute de Legea nr.333/2003 republicata, cu modificările si completările ulterioare si a celorlalte prevedri legale.
 2. Imaginile video, inregistrate in sistemul de supraveghere video, vor fi păstrate conform prevederilor legale, pentru eventuale analize post- eveniment. Accesul la aceste imagini este permis doar cu aprobarea stricta a directorului executiv.

Siguranţa sediului CJP Argeş

 1. Paza si protecţia incintei CJP Argeş se realizează de către SC Energia Security Serv SA prin agentul de paza , in baza planului de paza avizat de către Secţia 1 Politie.
 2. Intervenţia in cazul tulburării ordinii publice se asigura de către structurile cu atribuţii in domeniul siguranţei naţionale si ordinii publice , conform normelor legale in vigoare.
 3. Prevenirea si stingerea incendiilor precum si masurile specific situaţiilor de urgent in clădirea si incinta CJP Argeş se asigura de către structura specializata a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta.
 4. Răspunderea pentru organizarea si controlul activităţii de protecţie in situaţii de urgenta (incendii, avarii tehnice, calamităţi naturale, etc.) revine persoanei desemnate de către reprezentantul instituţiei.

Sancţiuni

 1. încălcarea dispoziţiilor prevăzute in prezentul regulemant atrage răspunderea disciplinara , contravenţionala, civila sau penala, dupa caz.
 2. Pentru fapte ce contravin prezentului regulament, săvârşite de către salariaţi ai CJP Argeş, se aplica sancţiunile disciplinare conform dispoziţiilor legale in vigoare.
 3. Persoanele prezente in incinta CJP Argeş (in sălile de relaţii cu publicul, in spaţiul destinat pentru audienta, etc.) si care prin modul lor de comportare, contravin prevederilor prezentului regulament, in funcţie de gravitatea faptelor, vor fi evacuate din clădire la solicitarea CJP Argeş de către organele competente in domeniul siguranţei naţionale si ordinii publice.

Dispoziţii finale

Şefii serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul CJP Argeş vor face cunoscute salariaţilor din subordine prevederile prezentului "Regulament privind accesul persoanelor in cadrul CJP Argeş", vor sprijini realizarea masurilor pe care le cuprinde si vor sesiza abaterile constatate.

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2208528 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN