Casa Judeţeană de Pensii Argeş are următoarele atribuţii:
 • Înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor şi a beneficiarilor de prestatii sociale, in conditiile legii, pe baza codului personal de asigurari sociale;
 • Încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;
 • Asigură colectarea şi evidenta contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii;
 • Verifică modul de constituire, virare si incasare a contributiei de asigurări sociale şi dispun, dupa caz, măsurile prevazute de lege;
 • Desfăşoară activitatea de constatare şi recuperare a creanţelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora, potrivit legii;
 • Certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, in conditiile legii;
 • Stabilesc cuantumul pensiilor şi al celorlalte drepturi de asigurări sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
 • Stabilesc şi plătesc indemnizaţii lunare şi alte drepturi prevăzute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
 • Emit decizii de recuperare a drepturilor bănesti încasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
 • Indrumă persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
 • Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
 • Asigură executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
 • Realizează activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • Îndrumă şi controleaza modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii si respectarea acestora;
 • Distribuie persoanelor indreptatite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • Rezolva contestaţii, sesizări şi reclamatii, potrivit competentelor legale;
 • Organizează şi desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
 • Asigură reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
 • Numeşte conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
 • Întocmesc şi inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
 • Îndeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de statut ori stabilite de presedintele CNPP .
 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informaţii de interes public
  Anunţuri pentru cetăţeni
  Informatii utile

  1340977 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN