CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ

Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuţia de asigurări sociale se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.
Contribuţia se calculează ca procent de 25% din venitul asigurat. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare are o valoare minimă de 3300 lei. Contribuţia minimă din 01.10.2023 825 lei. Venitul minim asigurat reprezintă salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Venitul asigurat se poate modifica pe baza unui Act aditional - Anexa 6 completat de persoana asigurată ;
În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.
Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru care CNPP întocmeşte documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.
Aceste date sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.
În vederea realizării atribuţiilor privind evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, CNPP şi casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocoale, schimburi de informaţii cu alte instituţii publice şi autorităti .
Plata acestei contribuţii se face lunar de către persoana asigurată sau, în numele lor, de către orice altă persoană la sediul nostru sau în contul deschis de către Casa Judeţeană de Pensii la Trezoreria Argeş prin virament bancar sau mandat poştal:

RO88TREZ04622210304XXXXX

Plata se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.
Termenul de plată al contribuţiei este: 25 ale lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.
Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termen generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit legii .
Perioada pentru care s-a datorat şi achitat contribuţii de asigurări sociale constituie stagiu de cotizare care poate fi valorificat doar la obţinerea unei pensii de limită de vârstă.

REZILIEREA

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa asiguratului sau a Casei Teritoriale de Pensii în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive .
În acest caz, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.
Contractul de asigurare socială poate fi reziliat pe baza unui (pdf) Act adițional la Contractul de asigurare socială (anexa6) sau (doc) Act adițional la Contractul de asigurare socială (anexa6) completat de persoana asigurată ;

BENEFICII

Persoana asigurată cu contract de asigurare poate beneficia de:
 • pensie de limită de vârstă
 • bilete de tratament balnear
 • ajutor deces
 • ACTELE NECESARE

 • (pdf) Contractul de asigurare socială (anexa1) - 2 formulare;
 • (doc) Contractul de asigurare socială (anexa1) - 2 formulare;
 • Act identitate(CI/BI) - Copie.

 • Informaţiile se pot obţine de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Serviciul Evidenţă Contribuabili
  Program de lucru >> click aici
  Adresă e-mail: evidenta_contribuabili@cjparges.ro
  Telefon: 0248/222394, INT.126
  Poştă: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, Localitate PITEŞTI, str. I. C. BRĂTIANU, nr.38, jud. ARGEŞ